โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
 ติดต่อได้ตลอด 24 hr

Hotline
095-529-4569

โซล่าเซลล์: คู่มือเบื้องต้นของพลังงานแสงอาทิตย์

โซล่าเซลล์

สวัสดีครับ! หน้าหลักของพลังงานยังคงถูกใช้ในทุกวันนี้ การใช้พลังงานที่สะอาดและอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในแนวคิดที่แพร่หลาย เอกลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของระบบโซล่าเซลล์ เป็นซอฟแวร์ ของพลังงานที่ถูกใช้ในระบบพลังงานอู่ขนาดเล็กและใหญ่ในหลายอาชีพเช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน เรือ รถยนต์ อาคารอุตสาหกรรม เดินทาง และแสงอาทิตย์ Snake trop einmal. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy System มีความเอื้อเฟื้อเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานที่สะอาด SQLAnywhere และเหมาะแก่การอาศัยอย่างที่สุด หนึ่งในการทำให้ระบบพลังงานโซล่าเซลล์น่าสนใจคือการลดการใช้พลังงานสูงสุดไม่ว่าจะอยู่ในรูปของค่าไฟหรือการกระเป๋าเงินบนพื้นผิวโตเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์เอ็นเอที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อคะเเนนสำคัญในกลุ่มที่ 1:

 • ทำความรู้จักกับ โซล่าเซลล์ และพลังงานทดแทน
 • เข้าใจหลักการทำงานของโซล่าเซลล์
 • เรียนรู้กระบวนการติดตั้งของโซล่าเซลล์ใช้เองในที่อยู่อาศัย

Basic Principles of Solar Cell Systems

ในส่วนนี้ขออธิบายหลักการพื้นฐานของระบบโซล่าเซลล์ โดยระบบโซล่าเซลล์สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักได้คือระบบที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าโดยไม่มีการเก็บพลังงานในแบตเตอรี่และระบบที่เชื่อมต่อกับการสำรองพลังงานในแบตเตอรี่ ระบบที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าเป็นระบบที่มีราคาไม่แพงและซับซ้อนน้อยกว่าระบบที่เชื่อมต่อกับการสำรองพลังงานในแบตเตอรี่ แต่การทำงานของระบบเชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าต้องพึ่งพาการไฟฟ้าจากกริดไฟฟ้าที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า

 • ต้องการการดูแลในรายละเอียดน้อยกว่าระบบการสำรองพลังงานในแบตเตอรี่
 • ต้องการสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการทำงานของระบบไฟฟ้าที่มีคุณภาพและเสถียร
 • ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกริดไฟฟ้าให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ AC
 • ไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีไฟฟ้าจากกริดไฟฟ้ามีปัญหาหรือหยุดไฟ

ระบบโซล่าเซลล์ที่เชื่อมต่อกับการสำรองพลังงานในแบตเตอรี่

 • ระบบนี้ต้องการบริหารจัดการและดูแลรักษาการทำงานของแบตเตอรี่เพื่อรักษาความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบ
 • ระบบการสำรองพลังงานในแบตเตอรี่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ในกรณีไฟฟ้าจากกริดมีปัญหาหรือหยุดไฟ
 • การติดตั้งอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าจากกริดหรือแบตเตอรี่ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ AC

Basic Equipment for PV Systems

สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Photovoltaic; PV) คุณสมบัติในการทำงานของพาเนลโซล่าเซลล์ทำให้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อดูแลและควบคุมระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับระบบ PV ประกอบไปด้วย:

 1. โมดูลโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์: เป็นหัวใจของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่แปลงแสงแดดเป็นพลังงานไฟฟ้า การเชื่อมต่อหลายๆ โมดูลจะทำให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 2. มิเตอร์: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่โมดูลโซล่าเซลล์สร้างขึ้น และติดตามสถานะของระบบในด้านต่างๆ
 3. วงจรตัดเชื่อม: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดการส่งไฟฟ้าจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือต้องการตัดการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนในระบบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด
 4. อุปกรณ์แต่งหน้าดิน: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในกรณีที่เกิดความต้องการใช้พื้นผิวดินเพิ่มเกินไป
 5. กล่องผสานไฟ: เป็นอุปกรณ์ที่รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากโมดูลโซล่าเซลล์และส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกล่องตัดเชื่อมและป้องกันการเสียหายจากกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป

นอกจากนี้ในระบบการสำรองพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Backup System) ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น แบตเตอรี่แบงก์ (Battery Bank) และตัวควบคุมการชาร์จ (Charge Controller) เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานต่อเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ และตัวตัดเชื่อมแบตเตอรี่ (Battery Disconnect) เพื่อป้องกันการเสียหายจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จหมด

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับระบบ PV คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในการนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในที่อยู่อาศัยได้

Solar Photovoltaic Modules

แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นหัวใจของระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากความสามารถในการแปลงแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ มันมาในรูปแบบของแผงโซล่าเซลล์ และมีชุดโมดูลที่เชื่อมต่อกันหลายชุดเพื่อสร้างเป็นสายโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมต่อสายโซล่าเซลล์หลายสายเข้าด้วยกันเป็นขนาดของแถว

Key Features of Solar Photovoltaic Modules:

 • Convert sunlight into electrical energy
 • Come in the form of modules
 • Multiple modules connected to form a string
 • Multiple strings connected in parallel to form an array

By utilizing solar photovoltaic modules, solar cell systems can harness the power of the sun to generate renewable energy. These modules are composed of solar cells, which convert sunlight directly into electricity through the photovoltaic effect. The generated electrical energy can be used to power various appliances and systems, reducing reliance on traditional and non-renewable energy sources.

Furthermore, solar photovoltaic modules provide a sustainable and environmentally friendly solution for meeting energy demands. By utilizing clean energy from the sun, solar cell systems contribute to reducing greenhouse gas emissions and combating climate change. In addition, solar energy offers long-term cost savings by decreasing reliance on utility electricity and potentially allowing for energy independence.

With their ability to efficiently convert sunlight into electricity, solar photovoltaic modules play a crucial role in harnessing the power of renewable energy and driving the transition towards a sustainable future.

With the use of modern solar photovoltaic modules, individuals and businesses can take advantage of the sun’s energy to create a cleaner and more sustainable world. By investing in solar cell systems and utilizing solar photovoltaic modules, we can reduce our carbon footprint, decrease reliance on non-renewable energy sources, and contribute to a greener future.

Array Mounting Racks

ที่วางแกนกลุ่มแสงเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นต้องใช้ที่วางแกนกลุ่มแสง (Array Mounting Racks) เพื่อเป็นโครงสร้างที่รองรับแผงโซล่าเซลล์ ในการติดตั้งในที่อยู่อาศัยการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาหรือพื้นที่ดั้งเดิม ปกติแล้วโซล่าเซลล์จะถูกติดตั้งในตำแหน่งคงที่ โดยสร้างช่องว่างระหว่างโซล่าเซลล์แต่ละแผงเพื่อให้มีการบรรจาความร้อน

Example:

Advantages Disadvantages
1. Provides a secure and stable platform for solar panel installation. 1. Requires additional cost for the installation of mounting racks.
2. Allows for better airflow underneath the solar panels, preventing heat buildup. 2. May require additional structural reinforcement on the roof or ground.
3. Facilitates easy maintenance and cleaning of the solar panels. 3. May limit the flexibility of the solar panel positioning.

องค์ประกอบที่สำคัญในระบบโซล่าเซลล์คือที่วางแกนกลุ่มแสง (Array Mounting Racks) ซึ่งเป็นโครงสร้างที่รองรับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ โดยในการติดตั้งบนที่อยู่อาศัย แผงโซล่าเซลล์จะถูกติดตั้งในตำแหน่งคงที่ โดยมีช่องว่างใต้แผงเพื่อช่วยในการระบายความร้อน การใช้ที่วางแกนกลุ่มแสงจะช่วยให้การติดตั้งมีความมั่นคงและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่วยเสริมสร้างพื้นฐานให้แผงโซล่าเซลล์แน่นหนา มีระบบระบายความร้อนดีกว่า และสะดวกต่อการบำรุงรักษาแผงโซล่าเซลล์ได้ง่ายขึ้น

Grounding Equipment

ทางชกโลหการที่ติดตั้งมุ่งหน้าว่าจะป้องกันการช็อคไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับระบบโซล่าเซลล์ ด้วยการเสาะหาทางที่ให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังโลกในกรณีของความล้มเหลว เช่น อุปสรรคทางไฟฟ้าเช่นที่แตกสั้น

Combiner Box

ในระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (PV system) กล่องเชื่อมต่อ (Combiner box) เป็นส่วนสำคัญที่รับผิดชอบในการรวมกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากแผงโซลาร์เซลล์พร้อมส่งไปยังอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นกล่องรวมสายไฟเพื่อป้องกันการชนกันระหว่างกำลังไฟฟ้าและป้องกันกำลังไฟไฟฟ้าเมื่อเกิดระกายเกิน

การใช้งาน Combiner box จะทำให้การติดตั้งระบบ PV เป็นไปอย่างง่ายและปลอดภัย ส่งผลให้ระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของ Combiner Box

 • รองรับใช้งานได้กับแผงโซลาร์เซลล์หลายแผง
 • มีความทนทานต่อสภาวะอากาศและการไหลของน้ำ
 • แบ่งแยกกระแสไฟฟ้าที่ได้รับจากแผงโซลาร์เซลล์
 • สามารถตรวจสอบสถานะของระบบพลังงานได้ผ่านช่องตรวจสอบที่มีอยู่บนกล่องเชื่อมต่อ
 • มีระบบป้องกันการชนและระบายความร้อนอย่างเหมาะสม

Combiner box

การใช้ Combiner box ในระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบคุณและบ้านของคุณ รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

Inverter

ทางเลือกสำคัญในระบบโซล่าเซลล์คืออินเวอร์เตอร์ เนื่องจากมันทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ถูกผลิตจากแผงโซล่าเซลล์เป็นกระแสกระแสสลับ (AC) อีกทั้งยังควบคุมความถี่และรูปร่างของคลื่น AC ก่อนที่จะส่งไปยังเส้นส่งหรือใช้ภายในบ้าน

อินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์ของระบบโซล่าเซลล์ที่สำคัญเพราะมันเปลี่ยนประเภทของกระแสไฟฟ้า การแปลงจาก DC เป็น AC เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และยังปรับค่าและรูปร่างของกระแส AC ก่อนที่จะไปใช้งาน การทำงานนี้ใช้ตัวแปลงของอินเวอร์เตอร์ที่ดีนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างสูงสุด

รูปแบบของอินเวอร์เตอร์

โดยทั่วไปแล้ว อินเวอร์เตอร์มีรูปแบบการเชื่อมต่อสองแบบหลัก:

 1. อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า (Grid-Tied Inverter): ระบบนี้เชื่อมต่อโซล่าเซลล์กับกริดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าผลิตจากโซล่าเซลล์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าของบ้านหรืออาคาร โดยถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตมากกว่าที่ใช้ภายในระบบ ไฟฟ้าเหลือจะถูกส่งกลับไปยังกริด
 2. อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บพลังงาน (Off-Grid Inverter): ระบบนี้ใช้ในที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า เช่น บ้านห่างไกลหรือที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าพลังงานให้ความสำคัญ อินเวอร์เตอร์แบบนี้จะแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโซล่าเซลล์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในระบบ

อินเวอร์เตอร์อีกประเภทหนึ่งคือ hybrid inverter ซึ่งสามารถทำงานในทั้งระบบที่เชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานได้

เลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสม

การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสมสำหรับระบบโซล่าเซลล์ของคุณจำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ที่คุณต้องการติดตั้ง ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ และระบบการเชื่อมต่อที่ต้องการ เพื่อให้ได้ระบบโซล่าเซลล์ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปัจจัย สิ่งที่ควรพิจารณา
ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ เลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงพอสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องการ
ประสิทธิภาพและคุณสมบัติ ตรวจสอบสเปคและคุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบการเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่าระบบเชื่อมต่อเข้ากับกริดไฟฟ้าหรือระบบจัดเก็บพลังงาน และตรวจสอบความเข้ากันได้ของอินเวอร์เตอร์กับระบบอื่นๆ
ความปลอดภัย พิจารณาความปลอดภัยของอินเวอร์เตอร์ เช่น การป้องกันต้านทานไฟลงภายในอินเวอร์เตอร์

Meters

ในระบบโซล่าเซลล์ มิเตอร์ถูกใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยแผงโซล่าเซลล์ และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบที่แตกต่างไป มิเตอร์โควตาวัตถุกรมวัดพลังงานที่ผลิตโดยแผงโซล่าเซลล์ ในขณะที่มิเตอร์ของระบบแสดงตัวบอกค่าพารามิเตอร์อื่นๆของระบบ

ความสำคัญของมิเตอร์ไม่ได้เพียงแค่ใช้สำหรับการวัดพลังงานที่ผลิต แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างละเอียด มาร่วมศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิเตอร์ของระบบโซล่าเซลล์ในตารางด้านล่างเลยครับ

ชื่อ คำอธิบาย
มิเตอร์ความจำนวนกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ใช้ในการวัดพลังงานที่สร้างขึ้นโดยแผงโซล่าเซลล์ มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)
มิเตอร์ระบบ แสดงค่าพารามิเตอร์อื่นๆของระบบโซล่าเซลล์ เช่น แรงดันหรือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยวัดที่แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต

Disconnects

เสาเบรกที่ติดตั้งอยู่ในระบบ มีไว้เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และอุปกรณ์ในกรณีเกิดความผิดปกติ หากเกิดข้อบกพร่อง เสาเบรกสามารถตัดการเชื่อมต่อระบบจากไฟกริดหรือปิดการทำงานของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีเกิดสัญญาณวิบัติหรือปัญหาไฟฟ้าสัมผัส

เสาเบรกเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยของระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งในบางกรณีอาจต้องตัดการเชื่อมต่อระบบโดยเสาเบรก หรือปิดการทำงานของส่วนประกอบสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ค Short circuit หรือปัญหาไฟฟ้าอื่นๆ

ตัวอย่างเสาเบรก Disconnects:

ชื่อ รายละเอียด
MC4 Disconnect เสาเบรกโซล่าเซลล์ที่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัย สามารถตัดการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ได้อย่างง่ายดาย สะดวกในการใช้งาน และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูง
Rapid Shutdown Disconnect เป็นเสาเบรกที่ป้องกันการรั่วไฟฟ้าและความเสี่ยงจากการไฟฟ้าสัมผัส โดยอัตราการถ่ายโอนของการใช้อาณาเขตหรือพื้นที่ตั้ง สามารถปิดการทำงานของระบบได้ทันทีในกรณีฉุกเฉินและแสงอาทิตย์จะถูกตัดตัวลงเมื่อเสาเบรกถูกเขียน
AC Disconnect เสาเบรกที่ใช้ในการตัดการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์จากระบบไฟฟ้าส่วนกลาง อีกทั้งยังช่วยกระจายกระแสพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบ และเป็นตัวยกเลิกความต้องการที่จะติดตั้ง DC disconnect ลงบนแต่ละอุปกรณ์รอง

Disconnects

สรุป (Conclusion)

โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้อย่างมั่นใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าที่ยั่งยืนได้ ส่วนประกอบสำคัญของระบบโซล่าเซลล์ประกอบไปด้วยโมดูลโซล่าเซลล์, ชุดติดตั้งระบบราง, อุปกรณ์อิเล็กทริคที่ต่อเครื่องรวมกระแสไฟฟ้า, อินเวอร์เตอร์, มิเตอร์ และอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้า โดยการทราบหลักการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีบ้านเป็นเจ้าของสามารถตัดสินใจสร้างความเข้าใจและนำพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่การใช้งานในที่อยู่อาศัยได้อย่างมีความรู้ความเข้าใจ

พลังงานอนุสาวรีย์อยู่รอดและจะยังอยู่ในอนาคตเป็นเวลานาน การใช้งานโซล่าเซลล์ช่วยลดการใช้พลังงานที่มาจากแหล่งพลังงานสิ้นเปลืองและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยเทคโนโลยีเขียนที่ไม่มีสาร โซล่าเซลล์เป็นกรรมวิธีทางเลือกที่ดีที่สุดในการผลิตพลังงานที่ต้านทานและทดแทนสำหรับการใช้พลังงานที่ยั่งยืน

โซล่าเซลล์เป็นสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อให้เงินคืนจากการลงทุนที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อพลังงาน โดยอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานในบ้านหรือส่งกลับการไฟฟ้าสาธารณะได้ โดยประมาณคุณสามารถประหยัดผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าได้หลายร้อยเหรียญต่อเดือนถ้าคุณติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านของคุณ

FAQ

โซล่าเซลล์คืออะไร?

โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยมีหลักการทำงานคล้ายกับเซลล์ที่มีค่าความไฟ ในชั้นถ่านซึ่งจะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้

โซล่าเซลล์ใช้กับระบบไหนได้บ้าง?

โซล่าเซลล์สามารถใช้กับระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เก็บไฟฟ้าสำรอง (battery backup) หรือสามารถใช้ร่วมกับระบบรักษาพลังงานที่ใช้งานต่อเนื่องได้

อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับระบบโซล่าเซลล์ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับระบบโซล่าเซลล์ประกอบด้วยโมดูลโซล่าเซลล์, เมตร, ชุดติดตั้งโมดูล, ชุดตัดสินใจ, อุปกรณ์ติดตั้งระบบอิฐชอนด์, กล่องผสมกระแส, อินเวอร์เตอร์, และชุดแบตเตอรี่ (ในกรณีของระบบเก็บไฟฟ้าสำรอง)

โมดูลโซล่าเซลล์คืออะไร?

โมดูลโซล่าเซลล์เป็นส่วนสำคัญในระบบโซล่าเซลล์ เนื่องจากมีหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โมดูลโซล่าเซลล์มักมาในรูปแบบโมดูล และจะต้องเชื่อมต่อหลายๆ โมดูลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเส้นสาย ส่วนเส้นสายหลายๆ เส้นก็จะเชื่อมต่อกันเข้าด้วยกันอีกชุดหนึ่งเพื่อสร้างอาเรย์

ชุดติดตั้งโมดูลสำหรับโซล่าเซลล์คืออะไร?

ชุดติดตั้งโมดูลเป็นโครงสร้างที่ใช้ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในการติดตั้งในบ้าน แผงโซล่าเซลล์จะถูกติดตั้งในท่ามกลางแน่นเพื่อให้มีการไหลของลมระหว่างโซล่าเซลล์ที่มาใหม่และตัวเชื่อมต่อสามารถระบายความร้อนได้

อุปกรณ์กระแสไฟฟ้าชายพ่วงคืออะไร?

อุปกรณ์กระแสไฟฟ้าชายพ่วงถูกติดตั้งเพื่อป้องกันการช็อตไฟฟ้าและเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของโซล่าเซลล์ปลอดภัย มันจะใช้เป็นทางเดินให้กระแสไฟฟ้าไหลลงสู่แผ่นดิน เมื่อระบบมีความผิดปกติ เช่น มีระบบลากสัญญาณไฟฟ้า เมื่อเกิดอะตอมย์สัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องนี้สามารถไหลลงสู่แผ่นดินได้

กล่องผสมกระแสคืออะไร?

กล่องผสมกระแสมีหน้าที่รวมกระแสไฟฟ้าที่โดยโซล่าเซลล์ผลิตและส่งต่อไปยังอินเวอร์เตอร์ นอกจากนี้ กล่องผสมกระแสยังทำหน้าอานุภาพผสมกระแสจากโมดูลโซล่าเซลล์และช่วยป้องกันการกระชากไฟฟ้าแรงกระแสและกระแสที่ไหลผ่านกล่องนี้เกิน

อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของระบบโซล่าเซลล์เพราะมีหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตโดยโซล่าเซลล์จากกระแสไฟฟ้าตรงแล้วเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ อีกทั้งอินเวอร์เตอร์ยังควบคุมความถี่และรูปแบบคลื่นของกระแสไฟฟ้าสลับก่อนส่งไปยังเครือข่ายไฟฟ้าหรือใช้ในที่เราอยู่

เมตรคืออะไร?

เมตรถูกใช้ในการวัดพลังงานไฟฟ้าที่โซล่าเซลล์ผลิตและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบโซล่าเซลล์ให้เห็นได้ชัด และอุปกรณ์ที่อบ่วมกับระบบการใช้งานของโซล่าเซลล์รวมทั้งมาตรวัดเมตรทั่วไปจะช่วยแสดงการทำงานของระบบ

ชุดตัดสินใจคืออะไร?

ชุดตัดสินใจเป็นอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยในกรณีเกิดสถานการณ์เด่น เช่น ตัดอิสระระบบออกจากระบบไฟฟ้าหรือเปิดใช้งานไฟฟ้าให้กับองค์ประกอบที่ต้องการหากเกิดปัญหาเช่นสัญญาณสั้นหรือปัญหาไฟฟ้าอื่น ๆ

โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานเป็นแหล่งใหม่ ๆ ใช่หรือไม่?

ใช่, โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่มีความเป็นมุมมองในการใช้พลังงานที่ยั่งยืนในวันนี้ โดยมีอุปกรณ์พื้นฐานประกอบด้วยโมดูลโซล่าเซลล์, กล่องผสมกระแส, ชุดติดตั้งโมดูล, ชุดตัดสินใจ, โอ๊คชั่นที่ดี ความสัมพันธ์ชอ่นทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเรื่องพลังงานที่ดีกว่าเลือกใช้งานในบ้านของตน

ลิงก์ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *