โซล่าเซลล์ รับติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั่วประเทศ

จำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์โซล่าเซลล์

Opening Hour
ติดต่อได้ตลอด 24 hr
Hotline
095-529-4569

ติดโซล่าเซลล์แจ้งการไฟฟ้า ขั้นตอนที่ควรรู้

ติดโซล่าเซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้าไหม

การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการแจ้งข้อมูลเรื่องการไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการติดตั้งที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้การอนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่างๆสำหรับแต่ละประเภท เช่น ขนาดระบบโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งเป็นแผงโซล่าเซลล์, แผงโซล่าเซลล์ขนาดจาก 200 kWp ขึ้นไป ในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์นั้นจะต้องส่งเอกสารและพิจารณาตามคำขอการติดตั้ง และย้อมัญชีวัดเป็นสำคัญในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

สิ่งที่ควรจำ

 • การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องมีการแจ้งการไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์
 • ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องส่งเอกสารและพิจารณาตามคำขอการติดตั้ง
 • ย้อมัญชีวัดเป็นสำคัญในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

การยื่นขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การยื่นขออนุญาตเป็นไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ หลักเกณฑ์ในการยื่นขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์สามารถแบ่งเป็น 3 เงื่อนไข ดังนี้:

 1. แผงโซล่าเซลล์ (PV) < 200kWp (<200,000 วัตต์): สำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 200kWp หรือเทียบเท่ากับ 200,000 วัตต์ ผู้ขออนุญาตให้ติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 2. แผงโซล่าเซลล์ (PV) >= 200kWp แต่ไม่เกิน 1,000kWp (200,001 วัตต์ – 1,000,000 วัตต์): สำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 200kWp ถึงไม่เกิน 1,000kWp ผู้ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 3. แผงโซล่าเซลล์ (PV) >=1,000kWp (1,000,000 วัตต์) ขึ้นไป: สำหรับระบบโซล่าเซลล์ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งตั้งแต่ 1,000kWp (1,000,000 วัตต์) ขึ้นไป ผู้ขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านอยู่อาศัย ซึ่งจะต้องมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp (กิโลวัตต์) เท่านั้น และผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขายไฟส่วนที่เหลือคืนให้กับการไฟฟ้า ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า 2.2 บาท/หน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี แต่หากไม่เข้าร่วมโครงการโซล่าภาคประชาชนสามารถติดตั้งได้มากกว่า 10 kWp

ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบอัตราค่าซื้อไฟฟ้าส่วนที่เหลือ

หมวดหมู่ของโครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง (kWp) ราคาซื้อไฟฟ้า (บาท/หน่วย) ระยะเวลาการซื้อฟ้า (ปี)
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ไม่เกิน 10 2.2 10

4 ขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ PEA

เพื่อความปลอดภัยและทำให้การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ผู้ติดตั้งจะต้องดำเนินการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน

 1. ยื่นใบอนุญาติก่อสร้าง โดยยื่นใบอนุญาติก่อสร้างสำหรับการอาคาร การดัดแปลงอาคาร หรือการรื้อถอนอาคาร (อ.1) กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเทศบาล/ อบต. ในเขตพื้นที่ และต้องเตรียมแบบคำขอและเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นใบอนุญาต
 2. ลงทะเบียนที่ Office of the Energy Regulatory Commission ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานนายกรัฐมนตรี (Clean Energy for Life)
 3. การติดต่อการไฟฟ้าฯ เพื่อทำการตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อ
 4. เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตประกอบกิจการพลังงานแล้วสามารถทำการติดตั้งได้

ในกระบวนการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์ ผู้ติดตั้งควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามกฏหมายและเพื่อความปลอดภัยและความถูกต้องของระบบโซล่าเซลล์นั้นเอง

ข้อกำหนดในการขออนุญาตเพื่อติดตั้งโซล่าเซลล์

ก่อนที่จะทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดจากการไฟฟ้านครหลวง และข้อกำหนดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของระบบออนกริดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของบ้านและอื่นๆที่อาจมีผลกระทบในภายหลัง

กระบวนการแจ้งการไฟฟ้าในการติดโซล่าเซลล์

การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งการไฟฟ้าเพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามกฏหมายและมีความปลอดภัย กระบวนการแจ้งการไฟฟ้านั้นเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเกี่ยวกับการติดตั้งโซล่าเซลล์และช่วยในการอนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างถูกต้อง

ในกระบวนการแจ้งการไฟฟ้าในการติดโซล่าเซลล์ ผู้ติดตั้งจะต้องส่งเอกสารและทำการแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง (เขตกรุงเทพมหานคร) หรือหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) ซึ่งเอกสารที่จะต้องส่งประกอบด้วย 1) แผนที่แสดงพิกัดสถานที่ติดตั้ง 2) แผนภายในอาคาร (ถ้ามี) 3) สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน 4) ใบแสดงรายได้ของเจ้าของบ้าน 5) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยิ่งคุณมีเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง การติดตั้งโซล่าเซลล์จะสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

หลังจากที่ส่งเอกสารและแจ้งการไฟฟ้าแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการพิจารณาคำขอการติดตั้งโซล่าเซลล์ และอาจจะมีการตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน

ขั้นตอนการแจ้งการไฟฟ้าในการติดโซล่าเซลล์:

 1. เตรียมเอกสารที่จำเป็นตามคำขอการติดตั้งโซล่าเซลล์
 2. ส่งเอกสารและแจ้งการไฟฟ้าตามคำขอการติดตั้งโซล่าเซลล์
 3. รอการพิจารณาและอนุมัติคำขอ
 4. ติดตั้งโซล่าเซลล์หลังได้รับอนุญาต

กระบวนการแจ้งการไฟฟ้าในการติดโซล่าเซลล์เป็นการรับรองว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์ของคุณอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องตามกฏหมายและมีความปลอดภัย ทำให้คุณสามารถใช้งานระบบโซล่าเซลล์ของคุณได้อย่างมั่นใจ

ข้อกำหนดในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์

การขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการขออนุญาตตามกฏหมาย เพื่อให้การติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ ข้อกำหนดการขออนุญาตยังมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของระบบโซล่าเซลล์

จากหลักเกณฑ์ของการแจ้งการไฟฟ้าสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ จะแบ่งเป็น 3 เงื่อนไข โดยเงื่อนไขแรกคือ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (PV) ที่มีขนาดต่ำกว่า 200 kWp และเงื่อนไขที่สองคือ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (PV) ใหญ่กว่าหรือเท่ากับ 200 kWp แต่ไม่เกิน 1,000 kWp และเงื่อนไขที่สามคือ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ (PV) ขนาดเกิน 1,000 kWp นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของบ้านอยู่อาศัยที่มีขนาดไม่เกิน 10 kWp โดยต้องเข้าร่วมโครงการของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในการขออนุญาตติดตั้งโซล่าเซลล์จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ทำการยื่นใบอนุญาติก่อสร้าง ลงทะเบียนที่ Office of the Energy Regulatory Commission ติดต่อการไฟฟ้าฯ เพื่อทำการตรวจสอบและทดสอบการเชื่อมต่อ และเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตประกอบกิจการพลังงานแล้วสามารถทำการติดตั้งได้

FAQ

ติดโซล่าเซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้าที่ไหน?

การติดตั้งโซล่าเซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟ้านครหลวง (เขตกรุงเทพมหานคร) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) เพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นไปตามกฏหมาย

วิธีแจ้งการไฟฟ้าติดโซล่าเซลล์มีอย่างไรบ้าง?

เพื่อแจ้งการไฟฟ้าติดโซล่าเซลล์ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งรวมถึงการเตรียมเอกสารที่จำเป็นด้วย เช่น บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี), แผนที่อาคารที่ติดตั้ง และอื่นๆ แล้วติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเอกสารและขอรับการอนุญาต

ทำไมติดโซล่าเซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้า?

ติดโซล่าเซลล์ต้องแจ้งการไฟฟ้าเพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์เป็นไปตามกฏหมายและเพื่อความปลอดภัย การแจ้งการไฟฟ้าจะช่วยให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถปฏิเสธหรืออนุญาตโครงการได้อย่างถูกต้อง

เมืองไหนต้องแจ้งการไฟฟ้าถ้าติดโซล่าเซลล์?

เมืองที่ต้องแจ้งการไฟฟ้าเมื่อติดโซล่าเซลล์ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คือเมืองที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ในพื้นที่ภูมิภาค (นอกเขตกรุงเทพมหานคร) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลิงก์ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *